top of page

VERİ SAHİBİ

VERİ SAHİBİ BAŞVURU YÖNETİMİ POLİTİKASI 

BELGE NO: GM-P004

ONAYLAYAN: YÖNETİM KURULU

ONAY TARİHİ: 05/01/2019

SON REVİZYON TARİHİ: 00/0000

VERSİYON NO: 01

İLGİLİ BELGELER: Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Veri Sahibi Başvuru Formu 

 

İÇİNDEKİLER

 

1.& AMAÇ. 2

2.& KAPSAM. 3

3.& SORUMLULUK. 3

4.& TANIM..3

5.& BAŞVURU DOĞRU. 4

6.& BAŞVURU PROSEDÜRLERİ. 5

7.& UYGULAMA KAYDI. 6

8.& UYGULAMA DEĞERLENDİRME.. 7

8.1. KİŞİSEL VERİLERİN TESPİTİ.. 7

8.2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BİLGİ TALEBİ.. 7

8.3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN DÜZELTME TALEBİ.. 7

8.4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN SİLİNME/İMHA TALEBİ.. 7

8.5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN DÜZELTME/SİLİNME/İMHA TALEPLERİNİN VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLARA BİLDİRİLMESİ TALEBİ. 8

8.6. KİŞİNİN KENDİSİ Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz. 8

8.7. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi talebi. 8

9.& YANITLANAN UYGULAMA.. 8

10. ÜCRET. 9

 1. AMAÇ

Bu politikanın amacı, CEYLAN OTELCİLİK VE TURİSTİK İŞLETMELER A.Ş. şirketi tarafından Kanun'un uygulanması ile veri sahiplerinin başvurularının yönetilmesi, yürütülmesi ve kaydedilmesine ilişkin oluşturulan işleyiş ve iletişim kanallarını açıklamaktır. (Şirket) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla;

 1. KAPSAM

Bu politika hükümleri, Şirket tarafından kişisel verileri tam veya kısmi otomasyonla ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen gerçek kişiler için geçerlidir.

 1. SORUMLULUK

Bu politika Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve uygulanmıştır. Politika çerçevesinde şirkette gerçekleştirilecek tüm faaliyetler ve alınacak önlemler uygun prosedürlerle tanımlanmaktadır. Bu prosedürlerin hazırlanması, güncellenmesi ve uygulanmasından Şirket yönetimi sorumludur.

İlgili kişi

 • veri sahiplerinin Şirkete iletecekleri taleplerin yanıtlanmasında iletişimin sağlanmasından sorumludur.

 • veri sahibinin başvurularının ilgili birimler tarafından iletilen cevaplar doğrultusunda en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılmasından sorumludur.

 • Yönetim Kurulu ile Şirket arasındaki iletişimin sağlanmasından ve Yönetim Kurulunun taleplerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

Departman Yöneticileri

 • Birim yöneticileri, kendilerine ulaşan iletişim başvurularının en geç 1 hafta içerisinde incelenip cevaplandırılmasından sorumludur.

 1. TANIMLAR

Anonimleştirme

Kişisel verilerin başka verilerle ilişkilendirilerek dahi hiçbir şekilde kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi.

Başvuru

Kanunun 13. maddesi kapsamında yapılan başvuru

Güvenli Elektronik İmza

Münhasıran imzalayana bağlanan ve yalnızca imzalayanın kullanımına sunulan güvenli elektronik imza oluşturma aracı kullanılarak oluşturulan elektronik imza, nitelikli elektronik sertifikayı kullanan imzalayanı tanımlar ve imzalanan elektronik verilerde değişiklik yapılmasını sağlar.

Veri sahibi 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Yıkım

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

İrtibat Kişisi 

Türkiye’de ikamet etmeyen veri sorumlusu tüzel kişi temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleri hakkında, kayıt sırasında kurumla iletişim kurmak üzere veri sorumlusu tarafından Sicile bildirilen tüzel kişi; Türkiye'de ikamet eden tüzel kişiler. 

Kanun

Türk Kişisel Verilerin Korunması Kanunu no. 6698

Kayıt Ortamı

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlendiği her türlü ortam.

Kayıtlı e-posta (KEP) adresi

Elektronik mesajların teslimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin yasal kanıt sağlayan nitelikli elektronik posta şekli.

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanması, kaydedilmesi, saklanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, uyarlanması, açıklanması, aktarılması, geri alınması, koleksiyona hazır hale getirilmesi, kategorize edilmesi veya kullanılmasının engellenmesi gibi işlemler bir dosyalama sisteminin parçasını oluşturur.

Kişisel verilerin silinmesi

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel verilerin imhası

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından erişilemez, geri alınamaz ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Pano

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Yetki

Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

Mobil imza

Mobil cihaz kullanılarak oluşturulan elektronik imza

Veri kontrolü

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

 1. BAŞVURU HAKKI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibinin Şirketimize başvuru hakkı bulunmaktadır.

aşağıdakileri talep edin:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, veri sahibinin zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

Veri sahibi, başvurunun Türkçe yapılması şartıyla bu haktan yararlanabilir.

Kanun hükümlerinin uygulanmadığı aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi halinde kişisel veri sahipleri haklarını ileri süremeyecektir:

 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek veya hukuka aykırılık teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla veya ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. suç.

 • Kişisel verilerin resmi istatistiklerle anonim hale getirilerek araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamak amacıyla kanunla yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama ve infaz işlemlerine ilişkin olarak adli makamlar veya icra mercileri tarafından işlenmesi.

Kişisel veri sahipleri, Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun olmak kaydıyla aydınlatma yükümlülüğü ve tazminat talep hakkı dışında;

 • Kişisel veri işlemenin suçun önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

 • Kişisel veri sahibi tarafından kişisel verilerin işlenmesi.

 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu olan meslek kuruluşları tarafından disiplin soruşturma veya kovuşturması amacıyla gerekli olması halinde.

 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 1. BAŞVURU PROSEDÜRLERİ

Veri sahibi, kanunun uygulanmasına yönelik taleplerini, www.verychic.com.tr adresindeki veri sahibi başvuru formunu, kimliğini tespit edici bilgi ve belgelerle birlikte belirtilen yöntemlerle doldurarak Şirkete iletebilir. altında.

 • Başvuru formu doldurulduktan sonra veri sahibi zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak bildirimi elle veya noter aracılığıyla Very Chic, Zengin Hüseyin sokak no 9 Gümbet Bodrum Muğla 48400 Türkiye adresine iletir.

•&   Başvuru formunun doldurulmasının ardından veri sahibi, formu 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak ceylanotelcilik@hs01.kep.tr adresine “Kişisel Veri” yazarak göndermiştir. Koruma Kanunu Bilgi Talebi” başlıklı bölüme taahhütlü e-posta ile ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurularda belgenin Şirkete tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemle yapılan başvurularda başvurunun Şirkete ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

 1. UYGULAMA KAYIT

Başvuru Formu'nun elden teslim edilmesi durumunda kimlik belgesi (Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası) kontrol edilerek ilgili kişinin kimliği tespit edilir.

Kişisel veri sahibi dışında bir kişinin talepte bulunabilmesi için kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş vekâletname aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Vekaletnamenin bir kopyası ekte saklanır.

18 yaşını doldurmamış kişilerin kişisel verilere ilişkin başvurusu yasal temsilcisi tarafından yapılabilir. Bu durumda yasal temsilcinin yetkisini belirleyen belgelerin birer kopyası talep edilir ve bir kopyası başvuru ekinde saklanır.

Güvenli elektronik imza ile yapılan başvurularda, e-imzaya dayalı nitelikli elektronik sertifika ile başvuru sahibinin kimliği yasal olarak belirlenebilmektedir.

Veri sahibi tarafından bizzat veya noter aracılığıyla yazılı olarak yapılan başvurular Muhabir tarafından Evrak Siciline kaydedilerek İrtibat Kişisine imza karşılığında teslim edilir.

Kayıtlı e-posta adresine yapılan başvurular Mali Müşavir veya yetkili kişi tarafından e-posta yoluyla İrtibat Kişisine iletilir.

İrtibat Kişisi, başvurunun bu Politikada belirtilen prosedürlere uygun olup olmadığını ve başvuru formunda yer alması gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olup olmadığını kontrol eder. Usulüne uygun olmayan başvurularda ilgili kişiyle iletişime geçerek gerekli bilgiyi verirler. Bununla birlikte, usulüne uygun olmayan ve eksik bilgi/belgeli başvurular, ilgilisine yazılı olarak bildirildikten sonra reddedilir.

Prosedüre uygun olarak alınan başvurular, İrtibat Kişisi tarafından başvuru sahibinin kategorisine göre aşağıda belirtilen ilgili departman yöneticisine iletilir.

• Aday çalışan, eski çalışan: İnsan Kaynakları

• Tedarikçi: Muhasebe / Satın Alma

• Müşteri / Misafir: İlgili Departman

• Ziyaretçi: Güvenlik

• Diğer: Bilgi Teknolojileri / Hukuk

 1. BAŞVURU DEĞERLENDİRME

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TESPİTİ

Veri sahiplerinin taleplerinin değerlendirilebilmesi için öncelikle başvuru sahibinin kişisel verilerinin Şirket nezdinde işlenip işlenmediğinin ilgili departman tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla öncelikle Başvuru Formu'ndaki bilgiler esas alınarak Kişisel Veri Envanterinde yer alan ilgili süreç, veri kategorisi, kayıt ortamı ve saklama yeri belirlenir. Veri Envanteri üzerinden yapılan incelemenin yanı sıra, başvuru formunda yer alan veri sahibi bilgileri Şirket veri tabanlarından da aranarak kontrol edilmektedir.

İlgili kişinin başvuru formunda belirttiği kişisel verilerin ilgili süreçlerde ve sistematik testlerde bulunamaması durumunda İrtibat Kişisine e-posta ile bilgi verilir.

İlgili kişinin başvuru formunda belirttiği kişisel verilerle ilgili süreçlerde ve sistematik testlerde karşılaşılması halinde, kişisel veri sahibinin talebi doğrultusunda aşağıdaki adımlardan biri gerçekleştirilir ve gereği yerine getirilir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BİLGİ TALEBİ

İlgili kişinin Kanun'un 11/1 maddesinde ve bu Politikanın 5. maddesinin (a) (b) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen talebi doğrultusunda işlenen kişisel veriler Kişisel Veri Envanterinde verinin işlenme amacı, aktarılan taraf ve aktarım amacı bilgileri İrtibat Kişisine e-posta yoluyla iletilmektedir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN DÜZELTME TALEBİ

Kanun'un 11/1 maddesinde ve bu Politikanın 5. maddesinin (d) bendinde belirtilen ilgili kişinin talebi doğrultusunda, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel veriler ve bunları kanıtlayan belgeler ile işbu Politika'da yer alan bilgiler Şirket kayıtları karşılaştırılır. Şirkette hatalı veya eksik işlendiği tespit edilen veriler ilgili birime iletilir ve burada düzeltilmesi ve güncellenmesi amacıyla kanıtlayıcı belgelerle birlikte kayıt altına alınır.

Güncellenen verilere ilişkin bilgiler İrtibat Kişisine e-posta yoluyla gönderilir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ/İMHA EDİLMESİ TALEBİ

Kanun’un 11/1 maddesinde ve bu Politikanın 5. maddesinin (e) bendinde belirtilen ilgili kişinin talebi doğrultusunda, Kişisel Veri Envanterinin hukuki sebepler nedeniyle hangi süreçlerde saklanması ve işlenmesi gerektiği belirlenmektedir. yükümlülük.

Yasal zorunluluk nedeniyle saklama ve işleme zorunluluğunun bulunmaması durumunda, ilgili kişisel veriler Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca silinecek ve imha edilecektir. Silme/yok etme işleminin tamamlanmasının ardından ilgili kişisel verilerin silindiği ve yok edildiği bilgisi İrtibat Kişisi ile paylaşılır.

Hukuki zorunluluk nedeniyle işleme ve saklama yükümlülüğünün mevcut olması durumunda, kişisel veri işlemenin dayanağı olan hukuki yükümlülük ortadan kalkmadığı için talebinin yerine getirilemediği konusunda İrtibat Kişisine bilgi verilir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN DÜZELTME/SİLİNME/İMHA TALEPLERİNİN VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİLERE BİLDİRİLMESİ TALEBİ

İlgili kişinin Kanun'un 11/1 maddesinde ve bu Politikanın 5. maddesinin (f) bendinde belirtilen talebi doğrultusunda, Kişisel Veri Envanteri'nden verileri aktarılan kişilerin kategorileri belirlenir.

Kişinin düzeltme/silme veya yok etme talebinin yerine getirilmesi halinde, verileri aktarılan taraflardan da aynı işlemleri yapmaları ve talebin yerine getirildiğini yazılı olarak teyit etmeleri istenir.

Kişinin düzeltilmesi/silinmesi veya yok edilmesi talebinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler tarafından yerine getirildiğine ilişkin bilgi İrtibat Kişisine e-posta yoluyla iletilir.

 1. KİŞİNİN KENDİSİ Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İTİRAZ ETME   

Kanun'un 11/1 maddesinde ve bu Politikanın 5. maddesinin (g) bendinde belirtilen ilgili kişinin talebi doğrultusunda, veri sahibi aleyhine sonuç doğurduğu iddia edilen süreç incelenir.

Süreçte veya süreç içerisinde işlenen kişisel verilerde herhangi bir eksiklik ve hata bulunmadığının tespiti halinde İrtibat Kişisine bu doğrultuda bilgi verilir.

Süreçte veya süreç içerisinde işlenen kişisel verilerde herhangi bir eksiklik veya hata tespit edilmesi halinde, yapılan değişikliğin kişi lehine olduğu ve sistemlerin bu şekilde güncellendiği bilgisi İrtibat Kişisine e-posta yoluyla iletilir. -posta.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi talebi

 

Kanun'un 11/1 ve bu Politikanın 5. maddesinin (ğ) bendinde belirtilen ilgili kişinin talebi doğrultusunda, hasar talebi Hukuk Müşaviri ve ilgili birimlerin katılımıyla incelenir. İnceleme sonucunda yapılacak işlem ve başvuruya verilecek yanıt Hukuk Müşavirliği aracılığıyla belirlenerek işleme alınır.

Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle ilgili kişinin uğrayacağı zararın giderilmesi Üst Yönetimin (Yönetim Kurulu/Genel Koordinatör) onayı ile gerçekleştirilir.

 1. YANITLANAN BAŞVURU

Veri Sahibi taleplerinin Şirket tarafından en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılması gerekmektedir.

İlgili departmanlara iletilen başvuruların incelenmesinin, alındığı tarihten itibaren 1 hafta içerisinde sonuçlandırılarak İrtibat Kişisine bildirilmesi gerekmektedir.

İrtibat Kişisi, başvuruya ilişkin bilgi ve belgeleri, ilgili departmanlardan gelen cevapların ve alınan aksiyonların hukuk düzenine ve Kanuna uygunluk açısından incelenmesi amacıyla Hukuk Müşavirine iletir.

Başvuruya cevaben hukuk müşavirinin kanunun onayına ve inceleme sonucuna göre hazırladığı yazı, en geç otuz (30) gün içerisinde İrtibat Kişisi tarafından veri sahibine iletilir. Cevap mektubu en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir;

 1. Şirket veya temsilcisine ilişkin bilgiler,

 2. Başvuru sahibinin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri, tebligata esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 3. Talep konusu

 4. Şirketin başvuruya ilişkin açıklamaları

Başvuruya verilecek yanıtlarda üçüncü kişilerin kişisel verileri yer alamaz. Başvuruya üçüncü kişilere ait kişisel veriler dahil edilmeden yanıt verilemediği durumlarda, üçüncü kişiye ait bilgiler ilgili kişi tarafından gizlenir/anonim hale getirilir veya paylaşılır.

Noter aracılığıyla yapılan başvurulara verilen cevaplar şirketin antetli kağıdına basılır ve Şirket imza yetkilileri tarafından iki nüsha halinde imzalanır. Cevap yazısı Evrak Kayıt Defterine işlenir ve başvuru sahibine posta yoluyla gönderilmek üzere muhabire verilir. (VERY CHIC ZENGİN HÜSEYİN SOKAK NO 9 GÜMBET BODRUM MUĞLA TÜRKİYE)

Elektronik imza ile verilen yanıtlar Şirket imza yetkilileri tarafından güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik imza ile imzalanır. (ceylanotelcilik@hs01.kep.tr) Cevap başvuru sahibinin elektronik posta hesabına gönderilir. 

İlgili başvuruya ilişkin İrtibat Kişisi tarafından oluşturulan elektronik rehberde yazılan tüm kayıtlar, inceleme sonuçları, sorgulamalar, yazışmalar, hukuki görüşler ve yanıtlar arşivde saklanır.

 1. ÜCRET

Firma başvuruda yer alan talepleri ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak işlemin ilave maliyet gerektirmesi halinde üst yönetimin onayı ile Kurul tarafından belirlenen aşağıdaki tarife uygulanabilir:

 • İlgilinin başvurusunun yazılı olarak cevaplandırılması halinde on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilmektedir.

 • Başvuruya yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Başvurunun Şirketin kusurundan kaynaklanması halinde tahsil edilen ücret ilgili kişiye iade edilir.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahiplerine Kanun kapsamında bazı haklar tanınmıştır. Lütfen Kanun kapsamında haklarınızdan yararlanmak üzere, Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize ileteceğiniz taleplerinizi, işbu başvuru formunun açık ve tam bir şekilde doldurarak  

-ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “VERY CHIC ZENGİN HÜSEYİN SOKAK NO 9 GÜMBET BODRUM MUĞLA” adresine

-5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzaladıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun ceylanotelcilik@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile iletiniz. Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz. 

1. VERİ SAHİBİNİN BİLGİLERİ Adı- Soyadı: .............................................................................

 

T.C. Kimlik Numarası (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için) .....................................................

 

Uyruğu ve pasaport/kimlik numarası (Yabancılar için): ...............................................................

Telefon Numarası: ..........................................................................................................

  

Yerleşim Yeri/İş Yeri Adresi: ..........................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

E-posta Adresi:..........................................................................................................

 

2. ŞİRKETİMİZ İLE İLİŞKİNİZ (LütfenŞirketimizileolanilişkinizibelirtiniz.Müşteri,işortağı,çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi) 

☐ Müşteri 

☐ Ziyaretçi 

☐ İş Ortağı 

☐ Çalışan 

☐ Diğer (Lütfen belirtiniz)

 

 

 

3. BAŞVURU İÇERİĞİ (Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri başvuruya ekleyiniz.)

 

 

 

 

4. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış̧ olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim. 

Başvuruya Yanıtın Bildirilme Yöntemi (Lütfen seçim yapınız) 

☐ Beyan etmiş olduğum adresime posta ile gönderilmesini istiyorum.

☐ Beyan etmiş olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

Başvuru Sahibi/Kişisel Veri Sahibi: ..................................................................................

Adı Soyadı: .............................................................................

Başvuru Tarihi: .............................................................................

 

İmzası: .............................................................................

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahiplerine Kanun kapsamında bazı haklar tanınmıştır. Lütfen Kanun kapsamında haklarınızdan yararlanmak üzere, Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize ileteceğiniz taleplerinizi, işbu başvuru formunun açık ve tam bir şekilde doldurarak ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “VERY CHIC ZENGİN HÜSEYİN SOKAK NO 9 GÜMBET BODRUM MUĞLA” adresine 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzaladıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun ceylanotelcilik@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile iletiniz. Formu doldurmak için aşağıda görebilirsiniz. Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

bottom of page